Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Inne ponadczasowe

Świadomość barier architektonicznych

Bariery architektoniczne w naszym świecie, który troszczy się o równouprawnienie w każdej dziedzinie życia, wciąż niestety stanowią poważny problem, z jakim każdego dnia mierzą się osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach. Wśród zdrowego społeczeństwa istnieje niska świadomość istnienia tych barier i jest ona przyczyną wciąż niewystarczającej ilości likwidacji utrudnień. Dbanie o podniesienie tej świadomości może się przyczynić do lepszego życia osób poruszających się na wózkach.

Codzienne ograniczenia 

Barierami architektonicznymi są wszelkie utrudnienia występujące w budynkach i w ich najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Osoby sprawne nie są wyczulone na te specyficzne potrzeby, nie zauważają w życiu codziennym trudności, z jakimi muszą mierzyć się niepełnosprawni, stąd wiele barier architektonicznych nie tylko, że nie jest usuwanych, ale wciąż powstają nowe. Występowanie wielu barier w otoczeniu osoby z niepełnosprawnością prowadzi do niemożności aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym oraz rodzinnym, a to z kolei powoduje, że te osoby w miarę upływu czasu są wykluczane z pełni życia. Często zamykają się w domach i w obawie przed trudnościami komunikacyjnymi stają się więźniami własnych mieszkań. Co gorsze, również w mieszkaniach, czy domach mają ograniczoną przestrzeń poruszania się ze względu na również i tam występujące bariery architektoniczne. Takimi barierami są na przykład przeszkody poprzeczne czyli progi, pojedyncze stopnie, schody oraz wszelkie nierówności podłoża. Pokonywanie takich przeszkód jest szczególnie trudne, a często niemożliwe dla osób poruszających się za pomocą elektrycznego, jak i tradycyjnego wózka inwalidzkiego.

 Dodatkowa pomoc – dofinansowania

Rolą społeczeństwa oraz mediów jest informowanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin o możliwościach usuwania barier architektonicznych, występujących nie tylko w mieszkaniach osób z niepełnosprawnościami, ale również w ich otoczeniu – instytucjach, z których korzystają, miejscach użytku publicznego, do których dostęp jest utrudniony. Informacja, która ma docierać do tych osób, powinna dotyczyć zarówno możliwości dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w odpowiednich urzędach, jak i rozwiązań, jakie występują na rynku, umożliwiających przystosowanie mieszkania oraz okolicy zamieszkania. O dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mogą się ubiegać osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier osoba niepełnosprawna powinna złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie (MOPR) właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych może ubiegać się każda osoba mająca trudności z poruszaniem się, jeśli jest właścicielem nieruchomości lub jej wieczystym użytkownikiem, a także gdy posiada zgodę właściciela lokalu, którego jest użytkownikiem, na wykonanie robót adaptacyjnych.

Wyeliminowanie barier

Likwidacja barier architektonicznych będzie polegać na podejmowaniu inwestycji, mających na celu udostępnianie przestrzeni architektonicznej. W ramach likwidacji barier architektonicznych powinno się przede wszystkim: wymienić ościeżnice i drzwi na szersze, zlikwidować progi, zlikwidować różnice poziomów ciągów komunikacyjnych, zamontować podłogi antypoślizgowe, zamontować poręcze w ciągach komunikacyjnych, zbudować pochylnię. Niestety nie wszędzie możliwe lub wystarczające są wymienione wyżej udoskonalenia i często należy poczynić większe inwestycje, zakupując: podnośnik, dźwig osobowy, krzesło schodowe, platformę schodową, windę schodową, schodołaz lub chowaną w podłoże rampę nastawną. Te pierwsze pomogą w pokonywaniu większej ilości schodów znajdujących się na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych lub w domach piętrowych, ta ostatnia umożliwia pokonanie pojedynczych schodów lub progów w miejscach gdzie rampa zamontowana na stałe utrudniałaby poruszanie pozostałym domownikom, rampa nastawna umożliwia także łatwy wyjazd na balkon.Chociaż przepisy dotyczące procesu likwidacji barier architektonicznych sprzyjają osobom z niepełnosprawnościami, to na drodze do udogodnień staje jeszcze czynnik ludzki – nieżyczliwi sąsiedzi lub deweloper, którego obowiązkiem jest wykonać podjazdy, ale często trudno to wyegzekwować.

Adaptacja mieszkań i budynków mieszkalnych polegająca na likwidacji barier architektonicznych, to wyzwanie, które należy podejmować, aby w jak największym stopniu ułatwiać codzienne życie osób z trudnościami w poruszaniu się oraz czynić ich drogi prostymi. Warto też nieustannie zwiększać świadomość osób, które na co dzień nie mają kontaktu z takimi osobami i nie dostrzegają przeszkód, jakie piętrzą się na ich drogach. Więcej tej świadomości oznaczać będzie łatwiejsze życie nie tylko dla samych osób z niepełnosprawnością, ale również dla ich rodzin, na których barkach spoczywa często trud dźwigania i przenoszenia wózków w miejscach, gdzie brak wyobraźni konstruktorów i architektów powoduje niepotrzebne bariery.

Artykuł przygotowany przez: Rampa.net.pl

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.