Myśli, artykuły, wynalazki, cywilizacja

Inne ponadczasowe

Popularność pozwów przeciwko bankom

Jeszcze 10 lat temu i wcześniej, banki były uznawane w większości przypadków przez polskie społeczeństwo jako instytucje zaufania publicznego. Dziś wizerunek ten został mocno nadszarpnięty przez kolejne powództwa wystosowane przez klientów przeciwko nim w ramach pozwów zbiorowych. Postępowanie zbiorowe stało się narzędziem walki obywateli o swoje prawa przed niezawisłym sądem. Daje ono szansę na wspólne przeciwstawienie się klientów nielegalnym praktykom tym i podobnych instytucji.

Strony pro­cesu

Skła­da­jąc pozew zbio­rowy należy zgro­ma­dzić grupę co naj­mniej 10 klien­tów banku, który chce się w takim try­bie pozwać. Walka w poje­dynkę z taką insty­tu­cją nie dawała naj­mniejszych szans na powo­dze­nie dla klienta. Banki zatrud­niają naj­lep­szych adwo­ka­tów i potra­fią wybro­nić je przed nawet naj­bar­dziej uza­sad­nio­nych pozwów. Dla­tego do 2009 roku nie­wiele było spraw prze­ciwko ban­kom, a zwłasz­cza tych, w któ­rych stroną wygraną oka­zy­wał się klient.

Nie­mniej, ustawa z dnia 17 grud­nia 2009 roku o docho­dze­niu rosz­czeń w postę­po­wa­niu gru­po­wym otwo­rzyła sze­ro­kie moż­li­wo­ści oby­wa­te­lom przy prze­pro­wa­dza­niu podob­nych spraw. Poszko­do­wani klienci nie muszą już godzić się na nad­uży­cia ze strony ban­ków, ale mogą łatwiej, a co naj­waż­niej­sze – sku­tecz­niej wal­czyć o swoje prawa. Nie muszą też podej­mo­wać wyso­kich kosz­tów postę­po­wa­nia indy­wi­du­al­nego przed sądem. Pozew zbio­rowy i postę­po­wa­nie reali­zo­wane w takim try­bie jest sku­tecz­nym narzę­dziem docho­dze­nia rosz­czeń, mię­dzy innymi od ban­ków.

Pozew zbio­rowy musi zło­żyć grupa osób licząca co naj­mniej 10 człon­ków, która docho­dzi rosz­czeń tego samego rodzaju. Musi mieć ona swo­jego repre­zen­tanta, który for­mal­nie wyta­cza powódz­two wobec oskar­żo­nego. Rolę tą mogą peł­nić: czło­nek grupy lub rzecz­nik kon­su­men­tów. Ważne jest to, że sam powód musi być zastą­piony adwo­ka­tem bądź radcą praw­nym. Aby uzy­skać pomoc na każ­dym eta­pie walki w sądzie z ban­kiem można sko­rzy­stać z pomocy, jaką świad­czy Fun­da­cja Ochrony Zbio­rowej. Pozwy zbio­rowe prze­ciwko ban­kom są skła­dane coraz czę­ściej, a biorą w nich udział setki klien­tów.

Przy­kład pozwu zbio­rowego prze­ciwko mBan­kowi

Oby­wa­tele powinni pró­bo­wać wal­czyć o swoje prawa w ramach postę­po­wa­nia gru­po­wego. Można osią­gnąć w ten spo­sób suk­ces, czego przy­kładem jest wysto­so­wa­nie pozwu zbio­rowego prze­ciwko BRE Ban­kowi przez nie­za­do­wo­lo­nych klien­tów. Zarzu­cili oni mu wadliwą reali­za­cję umów kre­dy­to­wych, w wyniku czego ponie­śli szkodę. Pro­ces zakoń­czył się pozy­tyw­nie dla klien­tów, bowiem wywal­czyli oni stwo­rze­nie zupeł­nie nowego, bar­dziej przy­chyl­nego sys­temu nali­cza­nia odse­tek.

Leave a Reply

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.